Zápis z výroční schůze 2018

15.1.2019    09:39

 Zápis z řádné z 22.členské schůze VCC ČR  sobota  3.2.2018 od  11.30 hod.

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Nábělkova 539/3, Kroměříž


 

Program:

Registrace 11.00 – 11.30 hod.

1. Zahájení 11.30 hod

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

3. Schválení úpravy stanov VCC ČR

4. Přijetí nových členů VCC ČR

5. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2017 + plán na rok 2018

6. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2017 + rozpočet na rok 2018

7. Oběd 13.30 hod

8. Zpráva z FKHV ČR

9. Informace o 4. plesu AČV FKHV ČR

10. Informace o AČV a Poháru FKHV ČR

11. Informace o zápisu spolků

12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz

13. Kalendář akcí VCC ČR 2018

14. Diskuze

15. Různé

16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.

17. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod.

 

 

1. Zahájení, uvítání

Prezident VCC ČR Václav Kafka přivítal účastníky členské schůze a přivítal zástupce klubu žádajícího o členství - VCC Dobřichovice.

Vyzval k minutě ticha jako vzpomínku na Vojtěcha Čipa z VCC Tatra Kopřivnice, který zemřel ve věku 71 let. 

 

Z historického hlediska jde o „52 ročník“ fungování VCC ČR.

 

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 30 klubů z celkového počtu 71 klubů.

Schůze VCC ČR je usnášení schopná. Podle stanov je usnášeníschopnost schůze VCC ČR když je přítomna minimálně 1/3 ze všech  klubů.

Přítomno 30 klubů a 57 zástupců. Odpoledne se zaevidoval 1 klub a počet byl 31 klubů.

Byl navržen jednací a volební řád: každý klub VCC ČR má jeden hlas. Schválení návrhu vyžaduje minimálně 50% souhlas přítomných klubů.

 

Návrhy ke schválení před zahájením schůze:

1)Návrh jednacího řádu.

2)Návrh zapisovatele 

3)Kontroly zápisu z minulé schůze ze dne 28. 1. 2017

4)Schválení programu dnešní schůze

5)Návrh na „Návrhovou a Volební komisi“ v tomto složení:

Klub: Veteran Car Club Žďár nad Sázavou                Lubomír Doležal

Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král

Klub:  Boxer Morava Historik  Mohelnice                   Tomáš Kunštátský

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh jednacím řádu.

29 klubů

0

1

Návrh byl schválen

2Návrh zapisovatele Pavel Národa

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

3)Kontroly zápisu z minulé schůze 28.1.2017

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

4) Program dnešní schůze

29 klubů

0

1

Návrh byl schválen

5)Návrh „Návrhové a Volební“ komise

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

 

 

3. Schálení úpravy stanov VCC ČR

Projednání této agendy bylo v programu přesunuto na odpoledne.

Pan Jiří Patočka informoval o členské základně a situaci k dvojímu členství.

Aktuálně VCC ČR  sdružuje 71 klubů + 1 nově žádající klub o členství ve VCC ČR -VCC Dobřichovice

Z původních 75 klubů odešly:

-3 kluby přešly do nově vzniklého občanského spolku, který se stal členem FKHV ČR. Klub VCC Hradec Králové zvažuje dvojí členství tedy zůstat i ve VCC ČR.

- v minulém roce členská schůze ukončila členství klubu VCC Jaguar - viz usnesení 28.1.2017.

 

Dvojí členství:

K dvojímu členství VCC Hradec Králové vnikla rozsáhlá diskuze. V nových stanovách, které budou teprve následně schvalovány, není povoleno dvojí členství, proto by měl být klub vyloučen. Forma ukončení členství vyloučením z VCC ČR vyvolala rozsáhlou diskuzi a nesouhlas s pojmem „vyloučení“.

Na základě diskuze členská schůze:

1) ukládá VCC Hradec Králové dát svoje členství ve VCC ČR do souladu se schválenými stanovami.

2) ukládá Výboru VCC ČR projednat možnost „hostujícího spolku  zvláštního členství“ klubů z jiných uskupení bez nároku na hlasování na Členské schůzi VCC ČR a informovat o závěru členskou schůzi

 

Podrobný záznam z diskuze o dvojím členství:

-p.Milan Říha VCC Chomutov - navrhuje zavést formu hostující člen z jiného uskupení,

-p. Barták Auto Moto club Kravaře - navrhuje oslovit klub a odsunout rozhodnutí o vyloučení do roku 2019

-p. Vratislav Král VCC Velemín - navrhuje aby dvojí členství řešila FKHV ČR - celkový počet

-p. Václav Kafka VCC Praha a prezident VCC ČR- sdělil stanovisko FKHV, ta vyžaduje jen jedno členství. Navrhuje přijmout návrh pana Bartáka.

-p. Tomáš Hušek VCC Praha, Generální sekretář FKHV ČR – FKHV ČR navrhuje v souladu s pravidly FKHV ČR jen registraci pod Hradeckou skupinou nikoliv ve VCC ČR

-p.Milan Říha VCC Chomutov - pokus přesvědčit klub aby odešel z Hradecké skupiny a zůstal ve VCC ČR

-p. Václav Kafka VCC Praha a prezident VCC ČR – připomněl diskutujícím, že usnesení z členské schůze v roce 2017 vyžaduje zamezit dvojímu členství a tím změnit stanovy. Poukázal, jak by dvojí členství mohlo ovlivnit hlasování ve FKHC ČR.

-p. Tomáš Hušek, VCC Praha, Generální sekretář FKHV ČR – informoval o historickém vývoji stanoviska FKHV a jeho důvodech ohledně dvojího členství.

-p.Lubomír Doležal VCC Ždár nad Sázavou – navrhl místo vyloučení Čestné členství,

-p.Kučera VCC Jilemnice – navrhnul zvolit formu Pozastavení členství do konečného rozhodnutí.

-p. Petr Štohl Praga Klub – konstatoval, že čestné členství je za odměnu, navrhuje proto formu  Hostující klub - zvláštní členství.

 

Navrhované úpravy stanov jsou:

1) dvojí členství

2) není možné členství fyzické osoby

3) délka volebního období

4) oprava chyby článek 7 a článek 8.

 

Diskuze:

p. Tomáš Barták Auto Moto klub Kravaře - v článku 5 schází Ustavení kontrolního orgánu - pravidla musí vzejít z členské základny.

p. Milan Říha  VCC Chomutov - zvýšení poplatků na 80 Kč, je spor členské základny článek 3 bod 9 s požadavkem FKHV ČR. 

p.Václav Kafka prezident VCC ČR - členství v FKHV ČR jsme přijali dobrovolně, tedy platba by měla být schválena členskou základnou.

p. Kučera VCC Jemnice - navrhuje doplnit do povinností členské základny , že schvaluje nové členy.

p. Pacovský  - Navrhuje ponechat stanovy jednoduché tak jak zní návrh na jejich úpravu.

 

V průběhu obědové pauzy přišel zástupce dalšího klubu, čímž zvýšil počet přítomných klubů a tedy i hlasů na 31.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Schválení návrhu změny stanov VCC ČR.

29 klubů

0

2

Návrh byl schválen

 

4. Přijetí nových členů

Představení a přijetí nového člena VCC ČR:                  VCC Dobřichovice (Praha-západ)

- malý klub 3 členové. Informace o klubu předal prezident klubu pan Jiří Krupička, který zároveň pozval přítomné  na samostatnou akci klubu 19. 5. 2018. Dále informoval o aktivitách klubu, kdy byl např. spolupořadatelem významné akce VCC ČR Zbraslav Jíloviště 2017.

Pan Barták Auto Motoklub Kravaře upozornil, že přijetí nového člena je v kompetenci výboru. V zápisu by mělo být, že členská schůze bere na vědomí přijetí nového člena a přijetí doporučuje.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Přijetí klubu - VCC Dobřichovice

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

 

5. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2017, plán na rok 2018

Pan Václav Kafka prezident VCC ČR  - přednesl:

a) zprávu o splnění usnesení Členské schůze z 28. 1. 2017. Informoval přítomné o tom, že úkoly, které výboru uložila Členská schůze VCC ČR na zasedání 28.1.2017byly splněny.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Usnesení členské schůze z 28.1.2017 je splněno.

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

b) Zprávu o činnosti za 2017

Pan Václav Kafka  Hodnotil  činnost VCC ČR od poslední Členské schůze VCC ČR 28. 1. 2017:

- ve spolku se  daří udržet demokratický princip řízení VCC ČR, který vychází z tradic od r 1967,

- spolek plní i funkci solidarity. Byla předána částka 135.000,Kč jako dar VCC ČR veteránské rodině Vocílkovích jako příspěvek na likvidaci škod od požáru,

- v Prezídiu FKHV ČR   byly hájeny zájmy VCC ČR, který je největším členem FKHV ČR,

- činnost zástupců VCC ČR v Prezídiu FKHV ČR

p. Tomáš Barnet - sportovní komise

p. Tomáš Hušek - generální sekretář FKHV ČR

p. Jiří Patočka - www. stránky FKHV ČR

- účast na výstavě BRNO - Vznik První republiky

- aktivity členských klubů VCC ČR - pořádání akcí, výstav, burz,

Vyzval kluby, aby na akcích více propagovaly VCC ČR i FKHV ČR

Poděkoval klubům za činnost, která uchovává kulturní dědictví, historické a technické hodnoty a propaguje je na veřejnosti,

 

c) vyzval pana Jiřího Patočku - sekretáře VCC ČR  (VCC Praha) - k předání informací o činnosti propagaci.

-Základní propagace je prostřednictvím klubů, které by měly v dokumentech k akcím uvádět také příslušnost k VCC ČR,

-články v časopisu MOTORJOURNAL - nutno do rubriky akce zasílat foto, informace o provedené akci ,

 

Plán pro rok 2018

- z důvodu prodloužení platnosti testování na 24 měsíců bude snížen příjem FKHV ČR. Je nutné zvýšit členský příspěvek z 50 Kč na 80 Kč / osoba / rok.

- na Prezidiu FKHV ČR jednat o změně volebního systému ve smyslu váhy, zohlednění počtu členů příslušného sdruženípři hlasování (převzít model FIVA) nebo jednat o stejné výši členských příspěvků jednotlivých členů -, sdružení FKHV ČR

-účast klubů na akcích

 

6. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2017, rozpočet na rok 2018

 

Hlasování o hospodaření 2017 a Návrhu na 2018

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh na Schválení hospodaření 2017

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

2Návrh a schválení rozpočtu 2018

28 klubů

1

1

Návrh byl schválen

3)Návrh a schválení zvýšení poplatků

24 klubů

3

3

Návrh byl schválen

 

 

 

 

 

 

7. Oběd

 

8. Zpráva z FKHV ČR

Zprávu přednesl p. Tomáš Hušek - generální sekretář FKHV ČR:

1) Ing. Jan Täubel oznámil rezignaci na funkci předsedy Technické komise FKHV ČR. Této komisi přislíbil nadále spolupráci dle svých časových možností.  

2) Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala oznámil rezignaci na funkci prezidenta FKHV ČR na shromáždění delegátů v prosinci minulého roku. To vyvolalo diskuzi, jejímž závěrem byla výzva ke zvážení daného kroku s ohledem na stabilitu a zájmy FKHV ČR a projednání na následujícím jednání Prezidia. Na tomto jednání vzal Pavel Fiala svou rezignaci zpět.

3) Rozpočet roku 2018 - zvýšení poplatků za členství ve FKHV ČR a zvýšení poplatků za testování,

4) Rozpočet roku 2018 je postaven jako vyrovnaný. Pro rok 2019 bude plánována ztráta v důsledku prodloužení platnosti testování na 2 roky. 

5) změny vnitřních předpisů a dokumentů FKHV ČR - Příručka pro testování, Etický kodex, které by měly být dále aktualizovány, upraveny.

6) Aktualizace dokumentace tak, aby odpovídala ochraně osobních údajů dle GDPR, které vejde v platnost 28. 5. 2018,

7)Zápisy z Prezídia FKHV ČR jsou ve zkrácené formě umístěny na webové stránky.

8) Byla vydána novela zákona 56/32001 ve znění 63/2017. Změna vyhlášky č. 355/2006 Sb.

Změny jsou například:

- prodloužení platnosti testování na 24 měsíců.

- každá testace musí být pro vozidla vedená v registru silničních vozidel po 2 letech provedena kompletně znovu, jako pro novou testaci a to včetně vystavení nové Žádosti a protokolu o testování. Testování vozidel se zvláštní registrační značkou bude stejně jako doposud prodlužováno bez nutnosti vystavování nové Žádosti a protokolu.

- do protokolů o testování je nutné uvádět výjimky na vojenská a užitková vozidla

- umožněn převod silničních vozidel do Registru historických vozidel a naopak,

- jednání s Ministerstvem dopravy ohledně úlev pro historická vozidla - vjezd do emisních zón, úlevy na STK

- úprava cen za testování dle platné ekonomické směrnice viz. http://www.fkhv.cz/testovani/cenik-testovani/

 

Další změny jsou  popsány na http://www.fkhv.cz/news/aktualizace-prirucky-pro-testovani-silnicnich-a-historickych-vozidel/

 

Diskuze:

p. Barták Auto moto klub Kravaře – zápisy ze schůze Technické komise nejsou dostupné na web stránkách FKHV ČR. Pan Tomáš Hušek sdělil stanovisko FKHV ČR, že Technická komise je vnitřním orgánem, který jedná o interních záležitostech a zápisy jsou proto neveřejné. Také poukázal na zneužívání informací spojených s činností Technické komise.

p. Kučera VCC Jilemnice – vznesl dotaz, jaké jsou formuláře pro prodloužení testování po 2 létech,

p. Barták Auto moto klub Kravaře – Nebyly respektovány jeho připomínky na Technickou komisi FKHV ČR.

p. Leo Kohot VCC Třinec – Proč jsou zrušeny Klubové žluté průkazy – osvědčení.  Odpověď- nemají legislativní oporu, a proto je Ministerstvo dopravy zrušilo.

 

 

9. Informace o 4. plesu AČV

Krátkou informaci přednesl hlavní koordinátor plesu p. Tomáš Barnet. V pořadí 4. ples Akademie českého veteránismu FKHV ČR se koná v Kroměříži 3.2.2018. Koná se ve spolupráci se sponzorem sdružení Masna. Ples je připraven pro 700 osob ve všech prostorách společenského domu v Kroměříži.

Prezident Václav Kafka poděkoval panu T. Barnetovi za přípravu plesu. 


10. Informace o AČV a Poháru FKHV ČR

Akademie Českého Veteránismu byla personálně změněna. Pohár Federace je převeden do Sportovní komise FKHV ČR. Klíčem pro výběr akcí je shodný postup s předchozími ročníky: akce musí mít dobrou minulost, nesmí být určena jen pro jednu Značku, akce musí pokrýt celou ČR.

FKHV ČR vyzývá kluby, aby delegovaly členy do sportovní komise.

Archivací aktuálních dokumentaci ze soutěží je pověřen Jiří Černý.

Akce Grand veteran 2018 - 28.4.2018 v Praha Bohnice - areál Psychiatrické léčebny. Jde o Zahájení sezony všemi členy FKHV ČR. Bližší informace na http://www.fkhv.cz/grand-veteran/.

Prezident V. Kafka vyzval aby kluby vyslaly na tuto akci své členy.

 

11. Informace o zápisu spolků

Pobočné spolky.

p. Jiří Patočka  informoval o problému, že 3 kluby Military club Plzeň, Podještědský klub, VCC Jilemnice jsou Pobočnými spolky a chtějí být každý samostatným spolkem, avšak rejstříkový soud vyžaduje doplnění.

p. Pacovský navrhuje doplnit žádost o zrušení Pobočného spolku u rejstříkového soudu o definování právního nástupnictví.

Členská schůze ukládá výboru VCC ČR:

Vyřazení tří pobočných spolků VCC ČR, změnou zápisu u rejstříkového soudu

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Vyřazení tří Pobočných spolků

30 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

Členská schůze upřesňuje zápis z členské schůze ze dne 28. 1. 2017. Usnesení pod bodem 7, které bylo schváleno, bylo správně v celém znění usneseno takto:

7.   Různé

p. Jiří Patočka

Předložil návrh na zrušení pobočného spolku – Veteran Car Clubu Jaguar (IČ: 751 36 511) a výmaz klubu z rejstříku.

Klub nereaguje na výzvy s žádostí o komunikaci, klub neplatí příspěvky, čímž porušil stanovy VCC ČR. Navíc nesplnil náležitosti spojené s přepisem spolků podle občanského zák.  Členská schůze navrhla hlasovat o zrušení pobočného spolku bez likvidace:

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1)Návrh na zrušení a výmaz Veteran Car Clubu Jaguar bez likvidace.

34 klubů

0

1

Návrh byl schválen

 

Usnesení: Zrušuje se ke dni 31.12.2016 pobočný spolek bez likvidace, s právním nástupnictvím Veteran Car Clubu ČR, z.s., IČ: 26529173, a navrhuje se výmaz pobočného spolku Veteran Car Clubu Jaguar, IČ 75136511 ze spolkového rejstříku.

Sekretář VCC ČR J.Patočka a prezident V. Kafka zajistí výmaz Veteran Car Clubu Jaguar ze spolkového rejstříku.

Pobočné spolky Military Car Club Plzeň (IČ: 751 54 366), Podještědský klub historických vozidel (IČ: 708 75 332) a Klub historických vozidel Jilemnice (IČ: 751 42 562), chtějí nadále působit samostatně. Všechny tři kluby po osamostatnění zůstanou nadále členy VCC ČR.

Proto bylo navrženo zrušit všechny tyto tři pobočné spolky bez likvidace, s právním nástupnictvím Veteran Car Clubu, s tím, že poté mohou být  nově ustaveny jako samostatné spolky. Členská schůze navrhla hlasovat o jejich zrušení:

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1)Návrh na zrušení pobočných spolků Military Car Club Plzeň, Podještědský klub historických vozidel, Klub historických vozidel Jilemnice a to bez likvidace, s právním nástupnictvím Veteran Car Clubu ČR, z.s., IČ: 265 29 173. Tyto pobočné spolky se zrušují ke dni 31.12. 2016.

35 klubů

0

0

Návrh byl schválen

Usnesení: Zrušují se ke dni 31.12. 2016 pobočné spolky Military Car Club Plzeň, IČ: 751 54 366, Podještědský klub historických vozidel, IČ: 708 75 332 a Klub historických vozidel Jilemnice, IČ: 751 42 562 a to  bez likvidace, s právním nástupnictvím Veteran Car Clubu, ČR, z.s., IČ: 265 29 173 a navrhuje se výmaz těchto pobočných spolků ze spolkového rejstříku.

Sekretář VCC ČR J.Patočka a prezident V. Kafka zajistí výmaz uvedených pobočných spolků ze spolkového rejstříku.“

 

12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz

Pan Jiří Patočka informoval o aktuální webové stránce VCC ČR - http://www.vcc-cr.cz . Sdělil, že pro rok 2018 doje k úpravám. Na úpravy jsou vyčleněny prostředky v rozpočtu pro rok 2018. Vyzval kluby k zasílání informací  o akcích na jeho adresu

 

13. Kalendář akcí VCC ČR 2018

Pan Jiří Patočka informoval o kalendáři akci pro rok 2018. Vyzval kluby k zasílání informací  o akcích na jeho adresu

Jiří Patočka

E-mail: sekretariat@vcc-cr.cz

Tel.: +420 722 243 669

 

14. Diskuze

Diskuze se konala vždy jako součást jednotlivých bodů jednání.

 

15. Různé

Pan Jiří Černý rezignoval na funkci ve výboru VCC ČR. Je členem vedení British Car Clubu. Zamezí tak dvojímu členství.

Prezident VCC ČR Václav Kafka dal návrh na doplnění výboru panem Tomášem Huškem.

V průběhu odpoledního jednání odešly 4 kluby. Počet přítomných klubů byl 27. Návrh byl přijat.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Schválení pana Tomáše Huška člen výboru VCC ČR

27 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

 

16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.

Předseda volební a návrhové komise přednesl návrh na usnesení. V průběhu odpoledního jednání odešly 4 kluby. Počet přítomných klubů byl 27. Návrh byl přijat.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Návrh na usnesení  schůze VCC ČR ze dne 3.2.2018

27 klubů

0

0

Návrh byl schválen

 

17. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR

Prezident VCC ČR Václav Kafka poděkoval přítomným za konstruktivní přístup k jednání Členské schůze. Tolerance a rozum jsou základem pro činnost v klubech. Vyzval k práci ve funkcích ve vedení FKHV ČR. Závěrem pozval účastníky na 4.ples Poháru federace, který se koná dnes večer.

 

 

Schůze byla ukončena v 16.00 hod..

Zapsal: 28. 2. 2018 Pavel Národa

 

 

 

 

 

 

Usnesení z řádné členská schůze VCC ČR

sobota 3.2.2018 od 11.30 hod. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Nábělkova 539/3, Kroměříž

www.vcc-cr.cz

 

 

Usnesení z řádné členské schůze VCC ČR ze dne 3.2.2018

I.) Členská schůze bere na vědomí:

1) Přijetí VCC Dobřichovice výborem VCC ČR                                                              30 pro 0 zdržel 0 proti

2) Zprávu o splnění úkolů z usnesení členské schůze z 2017                                         30 pro 0 zdržel 0 proti

3) Zprávu o činnosti  a plán práce na rok 2018                                                              30 pro 0 zdržel 0 proti

4) Zprávu ze shromáždění delegátů z 2.12.2017

 

 

II.) Členská schůze schvaluje:

1) Volební a jednací řád                                                                                               29 pro 0 zdržel 1 proti

2) Program členské schůze                                                                                          29 pro 0 zdržel 1 proti

3) Vyřazení tří pobočných spolků VCC ČR, změnou zápisu u rejstříkového soudu   30 pro 0 zdržel 0 proti

4) Zprávu o hospodaření za rok 2017                                                                           30 pro 0 zdržel 0 proti                                                 

5) zvýšení členských příspěvků VCC ČR na 80Kč                                                         24 pro 3 zdržel 3 proti  

6) Návrh rozpočtu na rok 2018                                                                                     28 pro 1 zdržel 1 proti

7) Změnu stanov v předloženém znění                                                                    29 pro 2 zdržel 0 proti

8) Tomáše Huška členem výboru                                                                                 27 pro 0 zdržel 0 proti

 

 

III.) Členská schůze ukládá:

1) Výboru VCC ČR projednat možnost „hostujícího- zvláštního-částečného“ členství klubů z jiných uskupení a informovat o závěru členskou schůzi

2) Prezidentovi VCC ČR jednat s FKHV ČR o změněn volebního systému ve smyslu váhy počtu členů sdružení

při hlasování (převzít model FIVA) nebo jednat o stejné výši členských příspěvků jednotlivých členů FKHV ČR

3) Prezidentovi VCC ČR jednat s FKHV ČR o zavedení a výši „licenčního“ poplatku pro testující kluby a prosazovat další prezentované vize

4) Prezidentovi VCC ČR prosazovat ve FKHV ČR jednoznačnou identifikaci a kompletnost dokumentů jí vydávaných (platnost, nahrazuje dokument, vytvořil, schválil atd.)

5) VCC Hradec Králové dát svoje členství ve VCC ČR do souladu se schválenými stanovami

 

 

 

Usnesení schváleno členskou schůzí 3.2.2018 v 16:05                                                  27 pro 0 zdržel 0 proti

 

 

Návrhová a Volební komise

Tomáš Kunštátský

Vratislav Král

Lubomír Doležal

Zapsal Lubomír Doležal VCC Žďár n.S. z.s.  3.2.2018