Zápis z výroční schůze 2015

15.1.2019    09:37

Zápis z jednání

1. Zahájení, uvítání
Přivítání účastníků, hostů, zástupců nového klubu žádajícího o členství.
Z historického hlediska jde o „49 ročník“ fungování VCC ČR.
Minuta ticha za zesnulé – Jan Loučka
Seznámení s programem
Informace o počtu klubů – 75 + 1 nově žádající o členství


2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu
Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 45 klubů z celkového počtu  75 klubů. Počet přítomných je 68 osob. Byl schválen jednací a volební řád: hlas mají všichni přítomní kromě hostů, hlasování bude probíhat aklamací, pouze pokud by došlo k hlasování vyžadujícímu systém uvedený v pozvánce 1 klub = 1 hlas, byl by tento systém pro dané hlasování aplikován.

Volební a návrhová komise byla schválena v tomto složení:

Klub: Veteran Car Club Žďár nad Sázavou                Lubomír Doležal
Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král
Klub:  Historic Car Club Mohelnice                             Martin Plšek

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Hušek

Zápis minulé schůze ze dne 25.1.2014 vzala tato schůze na vědomí.

Hlasování: en bloc, všichni přítomní „pro“

3. Představení a přijetí nového člena
Členská schůze přijala tento 76. klub: Klub 30 nebo nic – Vysoké Mýto

Hlasování: všichni přítomní „pro“

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2014, plán na rok 2015
Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka. 

Informace o VCC ČR jako člena FKHV ČR
Informace o www stránkách www.veterancarclubcr.cz, výzva k zasílání příspěvků
Výzva k zastoupení VCC ČR ve sportovní komisi FKHV
Informace o 1. plesu Akademie českého veteránismu pořádaného FKHV 23. 1. 2015
Informace o Akademii českého veteránismu, jejím smyslu, poslání, činnosti
Informace o Poháru federace, výzva k přihlášení se do ročníku 2015, způsob přihlášení
Vystoupení prezidenta FKHV ČR Jana Täubela, poděkování za organizaci plesu

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2014, rozpočet na rok 2015
Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka a místopředseda p. Pavel Národa. 

Do rozpočtu roku 2015 byla zahrnuta „dotace “ od FKHV ČR za provedené prvotestace roku  2014.
Předložen návrh přerozdělení této částky na kluby dle počtu provedených provotestací.  FKHV ČR uložila předsedům KTK zaslat soupis testací provedených v roce 2014 na sekretariát FKHV ČR. Soupis bude předán na jednotlivé členy FKHV ČR tj. VCC ČR, ČKHV, UKUVHT, AKAV, MB, RaR.

Byly předneseny souhrnné informace o počtech testací provedených v roce 2014.

Předložen návrh na schválení hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015.
Předložen návrh na schválení převedení příspěvku z FKHV za testace na kluby dle počtu testací automaticky na účet klubu, zástupce klubu, nebo složenkou, bez nutnosti podání žádosti.
Předložen návrh na zapojení částky ve výdajích na propagační předměty s tématikou VCC ČR.

Hlasování: všichni přítomní „pro“

6 Zpráva z FKHV ČR a valné hromady FIVA
Přednesl prezident FKHV ČR Jan Täubel

Základní informace o zasedání delegátů FIVA 2014 v Budapešti
Informace o zpracovávaném technickém kodexu. FIVA plánuje upustit od povinné kategorizace A, B, C, nově se zavádí technický popis – historie oprav, změny a historie vlastnictví. Kategorizace A, B, C by zůstala, ale není povinná a je na jednotlivých členech FIVA, zda jí na národní úrovni zachovají.
Informace o soutěžích FIVA
Informace o zasedání delegátů FIVA 2015 v Krakově
Informace o hospodaření FKHV ČR

7. Testování
Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka. 

Informace o historickém vývoji testování
Informace o současném systém testování, klubových a pověřených testovacích komisí
Problematika legislativy ve vztahu výjezdu vozidel starších 50-ti let do zahraničí

8. Nový občanský zákoník – změna „o.s.“ na „spolek“
Přednesl místopředseda klubu p. Pavel Národa. 

Informace o struktuře VCC ČR a typech právní subjektivity, příslušné legislativě
Uloženo zjistit kdo je jakým typem subjektu, zda se na něj vztahuje nutnost změny na „spolek“
Uloženo připravit a zveřejnit postup pro provedení změny (pobočný spolek, hlavní spolek). Všichni přítomní schválili změnu názvu „VCC ČR“ na VCC ČR, z.s.“. (resp. „Veteran Car Club ČR“ na „Veteran Car Club ČR, z.s.“).


10. Diskuse
Diskuse proběhla vždy v rámci projednávání bodů.
Závěrečná diskuze se týkala:
Řešení popsaných průkazů HV
Registru historických vozidel, depozitu a související legislativy

Uloženo prezidiu zjistit odpovědi na vznesené nejasnosti, rozporuplné výklady legislativy a informovat členy.

11. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze
Předložen návrh na schválení návrhu usnesení.

Hlasování: všichni přítomní „pro“

11. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR
Schůze byla ukončena v 15.00 hod..
Zapsal: Tomáš Hušek

Usnesení z řádné členské schůze VCC ČR ze dne 31.1.2015

I.) Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti VCC ČR za rok 2014
2) Zprávu o průběhu jednání valného shromáždění FIVA 2014

II.) Členská schůze schvaluje:

1) Výsledek hospodaření za rok 2014
2) Návrh rozpočtu na rok 2015 tak jak byl přednesen a na základě odsouhlasení upraven (200 000,- na propagaci)
3) Rozdělení příspěvku z FKHV ČR za testace na kluby dle počtu testací automaticky na účet klubu, zástupce klubu, nebo složenkou, bez nutnosti podání žádosti.
4) Přijetí nového klubu - Klub 30 nebo nic – Vysoké Mýto
5) Změnu názvu VCC ČR na VCC ČR, z.s.

III.) Členská schůze ukládá:
1) Předat na FKHV ČR návrh na člena sportovní komise z klubů VCC ČR
2) Zajistit přeposlání příspěvku z FKHV ČR za testace na kluby dle počtu testací automaticky na účet klubu,     zástupce klubu, nebo složenkou, bez nutnosti podání žádosti.
3) Klubům, kterých se to týká si zajistit ve spolupráci s VCC ČR a FKHV ČR změnu na „spolek“ (pobočný spolek, hlavní spolek). Výboru VCC ČR provedení změny názvu VCC ČR.

Tomáš Hušek
31.1. 2015