Zápis z výroční schůze 2016

15.1.2019    09:38

1. Zahájení, uvítání

Přivítání účastníků, hostů, zástupců nového klubu žádajícího o členství.

Z historického hlediska jde o „50. ročník“ fungování VCC ČR.

Seznámení s programem

Informace o počtu klubů – 74 + 1 nově žádající o členství

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 43 klubů z celkového počtu 75 klubů. Počet přítomných je 72 osob. Byl schválen jednací a volební řád: hlas mají všichni přítomní kromě hostů, hlasování bude probíhat aklamací, pouze pokud by došlo k hlasování vyžadujícímu systém uvedený v pozvánce 1 klub = 1 hlas, byl by tento systém pro dané hlasování aplikován.

 

Volební a návrhová komise byla schválena v tomto složení:

 

Klub: Veteran Car Club Žďár nad Sázavou              Lubomír Doležal

Klub:  Veteran Car Club Velemín                             Vratislav Král

Klub:  Veteran Car Club Kroměříž                            Tomáš Barnet

 

Zapisovatelem byl zvolen Jaroslav Mejzr.

 

Zápis minulé schůze ze dne 31. 1. 2015 vzala tato schůze na vědomí.

 

3. Změna stanov, volba výboru

 

V souvislosti se změnou občanského zákoníku dochází ke změně stanov VCC ČR, z.s. Stanovy jsou přílohou tohoto zápisu.

 

Výbor VCC ČR bude pokračovat ve složení:

Prezident – Václav Kafka

Viceprezident – Pavel Národa

Viceprezident – Jiří Černý

Viceprezident – Vratislav Král

Viceprezident – Lubomír Doležal

Sekretář – Jiří Patočka

 

Schválení stanov:
Pro:43
Zdržel se:0
Proti:0

 

Schváleno hlasování o personálním obsazení výboru:
Pro:42
Zdržel se:1
Proti:0

 

4. Představení a přijetí nového člena

Členská schůze přijala tento 75. klub: JEEP CLUB CZ

 

Hlasování:

Pro:34

Zdržel se:4

Proti:5

 

5. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2015, plán na rok 2016

Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka. 

 

Informace o VCC ČR jako člena FKHV ČR

Informace o www stránkách www.vcc-cr.cz, výzva k zasílání příspěvků

Informace o 2. plesu Akademie českého veteránismu pořádaného FKHV 15. 1. 2016

Informace o Akademii českého veteránismu, jejím smyslu, poslání, činnosti

Informace o Poháru federace, výzva k přihlášení se do ročníku 2016, způsob přihlášení

Vystoupení prezidenta FKHV ČR Jana Täubela, poděkování za organizaci plesu

 

6. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2015, rozpočet na rok 2016

Přednesl předseda klubu p. Václav Kafka a místopředseda p. Pavel Národa. 

 

Do rozpočtu roku 2016 byla zahrnuta dotace na podporu akce výstavu J. F. Kocha, výstavu obrazů V. Zapadlíka Mezinárodní FIVA Moto rally, která se v roce 2016 koná v ČR.

 

Příspěvek na vytrínu J. F. Koch v Autoklubu (15.000kč):
Pro:40
Zdržel se:3
Proti:0

Příspěvek na Fiva World Motorcycle Rally (50.000kč):
Pro:42
Zdržel se:0
Proti:1
 

Příspěvek na výstavu Zapadlíka (70.000kč):
Pro:34
Zdržel se:7
Proti:2

 

Předložen návrh na schválení hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016.

Předložen návrh na zapojení částky ve výdajích na propagační předměty s tématikou VCC ČR.

Informace o placení příspěvků do FKHV – 20 Kč za člena – příspěvky do VCC ČR se nezvedají.

 

Schválen rozpočet VCC ČR na rok 2016
Pro:43
Zdržel se:0
Proti:0

 

7. OBĚD – 12:00

 

8. Zpráva z FKHV ČR a valné hromady FIVA

Přednesl prezident FKHV ČR Jan Täubel

 

Základní informace o zasedání delegátů FIVA 2015 v Krakově.

Informace o soutěžích FIVA

Informace o hospodaření FKHV ČR

 

9. Zápis pobočných spolků

Dle informací od právníka, nemusí být klubu pobočnými spolky VCC ČR, ale pouze členy VCC ČR. Je potřeba u všech klubů provést změnu stanov a zapsat klub do rejstříku jako spolek. V případě dotazů kontaktujte sekretáře VCC ČR – Jiřího Patočku.

 

10. Diskuse

Diskuse proběhla vždy v rámci projednávání bodů.

Závěrečná diskuze se týkala:

Řešení popsaných průkazů HV

Registru historických vozidel, depozitu a související legislativy

 

Uloženo prezidiu zjistit odpovědi na vznesené nejasnosti, rozporuplné výklady legislativy a informovat členy.

 

11. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze

Předložen návrh na schválení návrhu usnesení.

 

Hlasování: všichni přítomní „pro“

 

12. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR

Schůze byla ukončena v 15.00 hod..

Zapsal: Jaroslav Mejzr

 

Usnesení z řádné členské schůze VCC ČR ze dne 13. 2. 2016

 

I.) Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti VCC ČR za rok 2015

2) Zprávu o průběhu jednání valného shromáždění FIVA 2015

 

II.) Členská schůze schvaluje:

1) Výsledek hospodaření za rok 2015

2) Návrh rozpočtu na rok 2016 tak jak byl přednesen a na základě odsouhlasení upraven (100 000,- na propagaci) a dotace na podporu akcí.

3) Přijetí nového klubu – JEEP CLUB CZ

4) Změnu stanov VCC ČR z.s. a složení výboru

 

III. Členská schůze uděluje:

1) Klubům a výboru dořešit otázku spolků a legislativy s tím spojené.

 

Prezident VCC ČR Václav Kafka

13. 2. 2016