Zápis z výroční schůze 2019

28.3.2019    14:50

Zápis z řádné z 23.členské schůze VCC ČR  sobota 16. února 2019 od 11.00 hod.

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu
 3. Přijetí nových členů VCC ČR
 4. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2018 + plán na rok 2019
 5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2018 + rozpočet na rok 2019
 6. Oběd 13.00 hod
 7. Zpráva z FKHV ČR a Shromáždění delegátů
 8. Informace o Osvědčení k testování
 9. Informace o členských kartách FKHV
 10. Informace o 5. plesu AČV
 11. Informace o AČV a Poháru Federace
 12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz
 13. Kalendář akcí VCC ČR 2019
 14. Diskuze
 15. Různé
 16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.

Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod

 

 

1. Zahájení, uvítání

Viceprezident Pavel Národa zahájil schůzi a požádal Prezidenta VCC ČR Václava Kafku k úvodnímu slovu.

 

Vyzval k minutě ticha jako vzpomínku na Václava Zapadlíka, člena VCC Praha, který zemřel ve věku 74 let a pana Jiřího Odstrčila, předsedu Veterán klubu E.L.P, který zemřel ve věku pouhých 44 let.

 

Z historického hlediska jde o „53. ročník“ fungování VCC ČR.

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 43 klubů z celkového počtu 72 klubů.

Schůze VCC ČR je usnášení schopná. Podle stanov je usnášeníschopnost schůze VCC ČR když je přítomna minimálně 1/3 ze všech klubů.

Přítomno 43 klubů a 67 zástupců.

Byl navržen jednací a volební řád: každý klub VCC ČR má jeden hlas. Schválení návrhu vyžaduje minimálně 50% souhlas přítomných klubů.

 

 

Návrhy ke schválení před zahájením schůze:

1)Návrh jednacího řádu.

2)Návrh zapisovatele Michal Kořínek, CHRYSLER Club CZ

3)Kontroly zápisu z minulé schůze ze dne 3. 2. 2018

 

4)Schválení programu dnešní schůze – s tím, že pokud bude čas před obědem budeme pokračovat dále v jednotlivých bodech

5)Návrh na „Návrhovou a Volební komisi“ v tomto složení:

Klub: VCC Žďár n. S.                     Lubomír Doležal

Klub: Veteran klub Kroměříž                Tomáš Barnet

Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král

Klub:  Boxer Morava Historik  Mohelnice                   Tomáš Kunštátský

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh jednacím řádu.

43

0

0

Návrh byl schválen

2) Program dnešní schůze

43

0

0

Návrh byl schválen

3)Návrh „Návrhové a Volební“ komise a zapisovatele

43

0

0

Návrh byl schválen

 

 

 

3. Přijetí nových členů

O členství nežádá žádný nový klub.

 

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2018, plán na rok

Pan Václav Kafka prezident VCC ČR  - přednesl:

a) zprávu o splnění usnesení Členské schůze z 3. 2. 2018:

1) Výboru VCC ČR projednat možnost „hostujícího - zvláštního-částečného“ členství klubů z jiných uskupení a informovat o závěru členskou schůzi – návrh VV – zřídit statut hostujícího člena, který platí členské příspěvky, ale nemá hlasovací právo

Proběhla diskuze na toto téma – P. Barták navrhl vyškrtnout se stávajících stanov č. 3. odst. 3 , říkající: 3.   Člen VCC ČR nesmí být zároveň členem jiné členské organizace Federace klubů historických vozidel ČR, z. s. (IČ: 677 99 507) případně jejího právního nástupce.

, protinávrh byl ponechat tento bod ve stanovách a zřídit statut hostujícího člena proběhlo hlasování viz. Usnesení- pro letošní rok zřízen statut hostujícího člena, na další schůzi bude tento bod znovu probrán

 

2) Prezidentovi VCC ČR jednat s FKHV ČR o změněn volebního systému ve smyslu váhy počtu členů sdružení

při hlasování (převzít model FIVA) nebo jednat o stejné výši členských příspěvků jednotlivých členů FKHV ČR – splněno – na příštím SD máme 8 hlasů, prezident V. Kafka vyzval k účasti delegátů z různých krajů

 

3) Prezidentovi VCC ČR jednat s FKHV ČR o zavedení a výši „licenčního“ poplatku pro testující kluby a prosazovat další prezentované vize - zavedeno 1000 ,-

 

4) Prezidentovi VCC ČR prosazovat ve FKHV ČR jednoznačnou identifikaci a kompletnost dokumentů jí vydávaných (platnost, nahrazuje dokument, vytvořil, schválil atd.). Zlepšení informovanosti klubů (stránky FKHV, profesionalizace placenými pozicemi nových zaměstnanců J.Patočka a M.Kot) – plněno průběžně – ponecháno jako úkol i do dalšího roku

 

5) VCC Hradec Králové dát svoje členství ve VCC ČR do souladu se schválenými stanovami - statut hostujícího člena

 

 

b) Zprávu o činnosti za 2018

Pan Václav Kafka Hodnotil činnost VCC ČR od poslední Členské schůze VCC ČR 3. 2. 2018

- ve spolku se daří udržet demokratický princip řízení VCC ČR, který vychází z tradic od r 1967,

- spolek plní i funkci solidarity. - v Prezídiu FKHV ČR   byly hájeny zájmy VCC ČR, který je největším členem FKHV ČR – povedlo se prosadit změnu hlasů na SD

- činnost zástupců VCC ČR v Prezídiu FKHV ČR

p. Tomáš Barnet - sportovní komise

p. Jiří Patočka – technický pracovník FKHV – komunikace s médii, komunikace s KLTK a KTK

Návrh prosazovat zástupce do technické komise dle počtu členů klubů, chybí rozdělení a definování pravomocí jejich členů, pravidelná setkání (bylo již dříve navrhováno)

Nová kulturní komise ve FKHV

- účast na výstavě GRAND VETERAN v dubnu 2018 – svou expozici měl Land Rover Series Klub, RETRO GARÁŽ v listopadu 2018 – expozici měli Porsche Classic Club, VCC Praha, VCC Dobřichovice, Classicbike

- aktivity členských klubů VCC ČR - pořádání akcí, výstav, burz,

Vyzval kluby, aby na akcích více propagovaly VCC ČR i FKHV ČR

Poděkoval klubům za činnost, která uchovává kulturní dědictví, historické a technické hodnoty a propaguje je na veřejnosti

 

 

Plán pro rok 2019

 1. Prezentace VCC ČR

V roce 2019 je plánem účastnit se na akcích:

Grand Veteran – 27. dubna 2019

Classic Expo -Výstava v Letňanech listopad 2019 – koordinátor p. Bumba pozval kluby k účasti (prezentace klubů HV, renovační dílny, burza), pronajmutí plochy klubům zdarma, obdoba dřívější Výstavy Auto Štangl v Holešovicích

Retrogaráž v Lysé nad Labem – pozval J. Patočka, organizátor plánuje dvě akce do roka, první již 30. března, druhá listopad 2019

Grand Prix HV (vozidla do r.1939), celkem 4 akce během roku 2019 – představila M. Profeldová, info přijde mailem.

 

 1. Prosazování zájmů VCC ČR na demokratických principech v rámci FKHV.

 

 1. Podílení se na uchování kulturního dědictví a dalších hodnot v oblasti historických vozidel.

 

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2018, rozpočet na rok 2019

Zástupci klubů prověří úhradu členských příspěvků a žádají zaslání aktuálně platného čísla účtu, kam mohou členské příspěvky poslat. Příspěvky FKHV (50 Kč za člena) se platí v březnu na rok dopředu. Byl odsouhlasen nový členský příspěvek do VCC ČR pro rok 2019 na 130 Kč za rok (100 kč – příspěvek do FKHV, 30 kč do VCC ČR).

 

Členská schůze schválila hospodaření za rok 2018 a zvýšení členských příspěvků na rok 2019 – viz. Usnesení.

 

Kluby, které nebudou reagovat na výzvu o doplacení čl. příspěvků za rok 2018 nebudou předáni v seznamu členů na FKHV pro rok 2019 a budou na další členské schůzi navrženy k vyloučení.

 

Členská schůze schválila návrh rozpočtu na rok 2019 – viz. Usnesení.

 

6. Oběd

 

7. Zpráva z FKHV ČR

Zprávu přednesl p. Václav Kafka – viceprezident FKHV ČR:

Informoval o nutnosti profesionalizace výkonného aparátu FKHV (resp. sekretariátu) – došlo k přijetí 2 placených zaměstnanců J.Patočky a M.Kota a dalších dvou placených členů do technické komise

Důvody jsou:   - zlepšení komunikace a informovanosti jak jednotlivých klubů, tak i jednotlivců v rámci FKHV a eliminace dezinformací.

 • Reálné naplňování úkolů a zadání kladených na vedení FKHV, jakožto garanta systému testování (propuštění HV na pozemní komunikace), stran MD ČR
 • Realizace kontrolních systémů testování
 • Jednání s MD při úpravách pravidel pro provoz HV na pozemních komunikacích
 • Zprovoznění Informačního systému k testování HV

 

Rozpočet FKHV – úzce souvisí s profesionalizací a stále se zvyšujícími nároky na FKHV (za rok 2018 provedeno cca 17 000 retestací) – rozpočet je přílohou zápisu

 

Kulturně společenská činnost – zřízení Kulturní komise FKHV – viz. bod 11

 

Shromáždění bere tuto zprávu na vědomí.

 

8. Informace o Osvědčení k testování

Osvědčení k testování, které FKHV vydala na základě podepsaných smluv byly rozposlány nebo předány. Z členů VCC ČR, kromě asi 4 dodali v roce 2018. S těmito řeší J. Patočka. Osvědčení musí mít všechny kluby, které testují a musí mít aktuálně vylepenou známku (hologram).

 

Je možné vydání duplikátu za 500,-.  V případě dotazů se kluby mohou obracet na p.Patočku.

 

9. Informace o členských kartách FKHV a členství

Karty FKHV – kluby dostaly informace v listopadu – tuto kartu může obdržet člen jakéhokoliv klubu VCC ČR.

Kartu není povinné vydávat – nicméně: slouží jako doklad o členství ve FKHV (tudíž jako doklad o slevě na testování – lže však nahradit také např. potvrzením o zaplacení členských příspěvků), Dále slouží k získáním dalších slev – např. 10% sleva na web retroraj.cz, 10% na propagační materiál, 40% sleva na vstupné na Classic Expo – více na www.fkhv.cz

Na základně dotazu p. Bumby doplnil p. Patočka zprávu od p. Kota, který je zodpovědný za zprovoznění IS - pro potřeby IS, pro ulehčení práce komisařů, je vhodné dodat seznam členů, i v případě, že klub nežádá o vystavení karet FKHV, aby mohli být členové nahráni do IS, tak, aby poznal, kdo je členem a kdo není. Termín pro zaslání seznamu členů pro vydání karet FKHV nebo pouze případného nahrání do systému je na FKHV 15. 3., p. Patočka požádal o zaslání těchto seznamů na sekretariát VCC ČR do 10.března 2019, aby byl prostor pro případnou kontrolu a doplnění.

 

10. Informace o 5. plesu AČV

Krátkou informaci přednesl Jiří Patočka. V pořadí 5. ples Akademie českého veteránismu FKHV ČR se konal v Litomyšli 26. 1. 2019.


11. Informace o AČV a Poháru FKHV ČR

Akademie Českého Veteránismu byla změněna na Kulturní komisi. Pohár Federace je převeden do Sportovní komise FKHV ČR. Zprávu o Poháru FKHV přednesl Tomáš Barnet. Klíčem pro výběr akcí je shodný postup s předchozími ročníky: akce musí mít dobrou minulost. Odsouhlasila se změna bodování účastníků. Do poháru FKHV se zařadilo 10 akcí po celé republice

 

12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz

Pan Jiří Patočka informoval o nově vytvořených stránkách, které běží na stejné adrese.

 

13. Kalendář akcí VCC ČR 2019

Pan Jiří Patočka informoval o kalendáři akci pro rok 2019. Vyzval kluby k zasílání informací o akcích přes web vcc-cr.cz, kde je k dispozici formulář k vyplnění přihlášené akce.

 

14. Diskuze

Diskuze se konala vždy jako součást jednotlivých bodů jednání.

 

15. Různé

Prezident V. Kafka poděkoval za účast a zástupcům NTM, že umožnili pořádání schůze ve svých prostorách.

 

16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.

 

Předseda volební a návrhové komise přednesl návrh na usnesení. Návrh byl přijat.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Návrh na usnesení schůze VCC ČR ze dne 16. 2. 2019

 

 

 

Návrh byl schválen

 

 

Schůze byla ukončena v 16.30 hod..

 

Zapsal: Michal Kořínek, CHRYSLER Club CZ, z.s.

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 23. řádné členské schůze VCC ČR

konané v sobotu 16. února 2019 od 11.00 hod.

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

www.vcc-cr.cz

 

I.) Členská schůze bere na vědomí:

1. Zprávu o splnění úkolů usnesení z členské schůze 2018

2. Zprávu o činnosti a plán práce na rok 2019

3. Zprávu ze shromáždění delegátů FKHV z 1.12.2018

 

II.) Členská schůze schvaluje:

1. Návrhovou a volební komisi a zapisovatele                                 43 pro 0 zdržel 0 proti

2. Program členské schůze                                                              43 pro 0 zdržel 0 proti

3. Volební a jednací řád                                                                    43 pro 0 zdržel 0 proti

4. Návrh na vymazání článku 3. odst.3 stanov VCC ČR neprošel 19 pro 7 zdržel 17proti

5. Návrh na doplnění stanov o status hostujícího platícího člena bez hlasovacího práva                                                                                                                            38 pro 2 zdržel 3 proti

6.Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2018                                           42 pro 1 zdržel 0 proti

7. Zvýšení členského příspěvku do VCC ČR 130,- z důvodu zvýšení příspěvku do FKHV ČR .                                                                                                                             41 pro 2 zdržel 0 proti

8.Schvaluje návrh rozpočtu na 2019                                                            41pro 2 zdržel 0 proti

 

III.) Členská schůze ukládá:

1.Prezidentovi VCC ČR prosazovat ve FKHV ČR obsazování míst v jednotlivých komisích zejména v

Technické komisi

2.Prezidentovi VCC ČR prosazovat ve FKHV ČR zveřejňování kompletních zápisů z jednání orgánů

FKHV a zasazovat se o smysluplný tok informací z FKHV směrem ke KTK, KLTK popřípadě k

jednotlivým klubům

3.Prezidentovi VCC ČR prosazovat ve FKHV ČR jednoznačnou identifikaci a kompletnost dokumentů jí vydávaných (platnost, nahrazuje dokument, vytvořil, schválil atd.)

4. Ukládá členským klubům dodat na sekretariát VCC ČR (sekretariat@vcc-cr.cz) seznamy členů pro

potřeby informačního systému do 10.3. 2019

 

Usnesení schváleno členskou schůzí 16.2.2018 v 16:25                            43 pro 0 zdržel 0 proti

 

Návrhová a Volební komise

 

Tomáš Barnet

Tomáš Kunštátský

Vratislav Král

Lubomír Doležal

 

Zapsal Lubomír Doležal VCC Žďár n.S. z.s. 16.2.2019