Zápis z výroční schůze 2022

11.10.2022    09:57

Zápis z řádné z 26.členské schůze VCC ČR

sobota 26. února 2022 od 11.00 hod.

HOTEL zámek Berchtold, Hlavní 6, 251 63 Kunice – Vidovice

Program:

1. Zahájení 11.00 hod

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

3. Přijetí nových členů VCC ČR

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2021+ plán na rok 2022

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2021 + rozpočet na rok 2022

6. Oběd 13.00 hod

7. Zpráva z FKHV ČR a Shromáždění delegátů

8. Informace o činnosti komisí FKHV

9. Informace testování a informačním systému FKHV

10. Informace o kartách FKHV

11. Nadační fond pro veteránisty

12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz

13. Kalendář akcí VCC ČR 2022

14. Diskuze

15. Různé

16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské

17. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod

 

 

1. Zahájení, uvítání

Jiří Patočka zahájil schůzi a požádal Prezidenta VCC ČR Václava Kafku k úvodnímu slovu.

 

Z historického hlediska jde o „56. ročník“ fungování VCC ČR.

 

Dle původního plánu se měla další členská schůze konat v prostorách KOVO ZOO pod patronací Slováckého VCC Uherské Hradiště. Vystoupil Roman Mitáček ze Slováckého VCC a informoval členy, že konání schůze v prostoru KOVO ZOO nebylo v tomto roce možné, protože rekonstrukce prostoru je kvůli pandemii COVID prodloužena. Konání schůze v tomto prostoru bude zřejmě možné až v roce 2024.

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno 31 klubů z celkového počtu 71 klubů.

Schůze VCC ČR je usnášení schopná. Podle stanov je usnášeníschopnost schůze VCC ČR když je přítomna minimálně 1/3 ze všech klubů (24).

Přítomno 31 zástupců klubů.

Byl navržen jednací a volební řád: každý klub VCC ČR má jeden hlas. Schválení návrhu vyžaduje minimálně 50% souhlas přítomných klubů, tedy 16 klubů.

 

 

Návrhy ke schválení před zahájením schůze:

1)Návrh jednacího řádu.

2)Návrh zapisovatele Jiří Patočka, Veteran Car Club Dobřichovice

3)Schválení programu dnešní schůze – s tím, že pokud bude čas před obědem budeme pokračovat dále v jednotlivých bodech

4)Návrh na „Návrhovou a Volební komisi“ v tomto složení:

Klub: VCC Žďár n. S.                    Lubomír Doležal

Klub: Veteran Car Club Velemín    Vratislav Král

Klub: Honest Veteran Car Club                   Vladimír Šimek

 

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh zapisovatele

30

0

1

Návrh byl schválen

3)Návrh „Návrhové a Volební“ komise a zapisovatele

28

0

3

Návrh byl schválen

 

 

3. Přijetí nových členů

O členství v tomto roce žádný nový klub nepožádal.

 

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r. 2021, plán na rok 2022

Zprávu o činnosti za rok 2021 přednesl p. Jiří Patočka

V roce 2021 proběhla v důsledku pandemie COVID členská schůze korespondenční formou. Pandemie měla také zásadní dopad na akce jednotlivých klubů, kdy velké množství akcí bylo zrušeno nebo přesunuto na léto a podzim.

 

V červnu 2021 po živelné katastrofě tornáda na Moravě byla zřízena sbírka na pomoc zasaženým, do které přispělo jak VCC ČR tak jednotlivé kluby, za což jim patří velké poděkování. Spousta klubů se ale rozhodla přispět i jiným způsobem.

 

J. Patočka poděkoval testovacím komisařům, z hlediska počtu testací převyšuje práce komisařů VCC ČR všechna ostatní sdružení v FKHV, zároveň má VCC ČR nejvíce krajských komisařů.

 

 

Plán pro rok 2022

J. Patočka informoval, že vzhledem k zaměstnání jeho osoby v FKHV na plný úvazek se vzdal pozice viceprezidenta. Je tedy třeba vybrat nového zástupce v prezidiu FKHV – viceprezidenta za VCC ČR. Navržen byl Tomáš Hušek.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh zástupce VCC ČR v prezidiu FKHV Tomáš Hušek

31

0

0

Návrh byl schválen

 

J. Patočka informoval, že vhledem ke změně počtu delegátů na SD FKHV, kdy počet delegátů se odvíjí od počtu členů nemůže na SD FKHV zastupovat VCC ČR pouze výbor, ale je třeba nominovat další členy. J. Patočka navrhl, aby v případě potřeby VCC ČR zastupovali na SD FKHV kromě členů výboru:

Vratislav Král – VCC Velemín

Tomáš Barnet – VK Kroměříž

Vladimír Šimek – Honest Veteran Car Club Rožnov p. R.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh na další delegáty na Shromáždění delegátů FKHV Vratislav Král, Vladimír Šimek, Tomáš Barnet

30

0

1

Návrh byl schválen

 

J. Patočka dále informoval, že vše nasvědčuje tomu, že opatření spojená s pandemií COVID by měla v tomto roce umožnit pořádání akcí již v jarních termínech.

 

J. Patočka dal návrh na vyřazení členů Renault Alpine a Ferrari Maserati Classic Club – tyto kluby neplní své povinnosti, neplatí členské příspěvky, neúčastní se členských schůzí ani nereagují na e-mailovou ani jinou komunikaci. Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, aby byla těmto klubům dána možnost své závazky splnit.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Návrh Vyzvat neplatící a nečinné kluby k vypořádání svých závazků vůči VCC ČR do 30 .4.2022, v případě, že tak neučiní, ukončit jim členství

31

0

0

Návrh byl schválen

 

Členská schůze tak ukládá výboru VCC ČR: Vyzvat neplatící a nečinné kluby k vypořádání svých závazků vůči VCC ČR do 30 .4.2022, v případě, že tak neučiní, ukončit jim členství.

 

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2021, rozpočet na rok 2022

J. Patočka přednesl výsledek hospodaření za rok 2021 a předložil rozpočet na rok 2022.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Schválení hospodaření za rok 2021

31

0

0

Návrh byl schválen

J. Patočka prezentoval návrh rozpočtu na rok 2022. Konstatoval, že není důvod zvedat členské příspěvky, které by mohly zůstat na stejné částce 130 Kč. Slovo si vzal P. Štohl – Praga klub, s návrhem, aby členská schůze odsouhlasila i členský příspěvek na rok 2023, aby kluby věděli s jakou částkou mohou počítat již před konáním členské schůze 2023. Bylo navrženo ponechat částku 130 Kč jako příspěvek pro rok 2023.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Schválení výše členského příspěvku na rok 2023 na 130 Kč/ člen.  

31

0

0

Návrh byl schválen

2) Schválení rozpočtu na rok 2022

31

0

0

Návrh byl schválen

 

Koncem roku 2021 byl z FKHV přerozdělován přebytek z roku 2021. Celková přerozdělovaná částka z FKHV činila 3 500 000 Kč, z toho část připadající VCC ČR 1 968 949 Kč. Bylo navrženo 300 000 Kč nechat jako rezervu v pokladně a zbytek rozdělit na jednotlivé kluby dle navrženého klíče – každý klub, který má zaplaceny příspěvky za rok 2021 obdrží fixní částku 10 000 Kč a zbytek bude rozdělen poměrně dle počtu prvotestací v IS za rok 2021. Slovo si vzal J. Dražka – VCC Hradec Králové a navrhl upřesnit přidělení fixní částky a to pouze klubům, které se zúčastnili členské schůze nebo byli řádně omluveni.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Schvální ponechání částky 300 000 Kč jako rezervu a částku 1 668 949 Kč přerozdělit na kluby

29

0

2

Návrh byl schválen

2) Schvální klíče pro přerozdělení peněz z roku 2021

31

0

0

Návrh byl schválen

 

 

6. Oběd

 

 

7. Zpráva z FKHV ČR

Zprávu přednesl p. Václav Kafka – prezident FKHV ČR:

V. Kafka informoval o aktuálním dění ohledně navrhovaných změn zákona 56/2001, kdy existoval pozměňovací návrh, který chtěl FKHV z celého procesu testování vyřadit a udělování oprávnění k testování by připadlo do kompetence krajských úřadu, což by pro veteránské hnutí mohlo být likvidační. Povedlo se vytvořit kompromisní dohodu mezi FKHV, MD a poslanci, jehož součástí bylo prodloužení platnosti testování na 5 let, zrušení místní příslušnosti a povinné absolvování STK za podmínek upravených pro historická vozidla – příprava těchto podmínek ve spolupráci s FKHV.

Poslanci i přes dohodu znovu podali na jaře „likvidační“ návrh. Změny zákona se však nestihly projednat a po ustavení nové sněmovny skončilo projednávání zákona a k žádným změnám tak nedošlo.

V současné chvíli na základě zjištění z MD se znovu projednání zákona 56/2001Sb. v nejbližší době nepředpokládá, ale zřejmě k němu dojde v průběhu tohoto volebního období.

V . Kafka zdůraznil, že dle jeho názoru jsou vztahy mezi FKHV a MD na velmi dobré úrovni a FKHV je MD vnímána jako garant testování historických vozidel.

 

Shromáždění delegátů FKHV proběhlo koncem listopadu 2021. Proběhla na něm volba prezidenta FKHV, kterým byl opětovně zvolen Václav Kafka, kterého navrhovalo VCC ČR.

 

8. Informace o činnosti komisí FKHV

Přednesl J. Patočka

V důsledků pandemie COVID byla činnost komisí omezená, sportovní a kulturní komise prakticky bez činnosti.

 

Člen sportovní komise za VCC ČR – Tomáš Barnet, Veterán klub Kroměříž

Začátkem roku 2022 byl jmenován nový předseda Technické komise FKHV – Pavel Kolář z UKUVHT. Na únorovém jednání TK projednávala nevyřešené dotazy a neshody. Za VCC ČR člen Jan Živný – Veteran Car Club Praha.

Kontrolní a revizní komise – člen za VCC ČR Pavel Národa, Veteran Car Club Praha

Legislativní komise – předseda za VCC ČR Jan Täubel, Veteran & Vintage Club, - LK řešila otázky kolem zákona 56/2001Sb., v roce 2021 proběhla hloubková kontrola úřadu pro ochranu osobních údajů na základě stížnosti, ÚOOÚ došel k závěru, že FKHV zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem.

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností – zaměření především na vozidla „YOUNGTIMER“ (FIVA definovala kategorii Youngtimer – vozidle stará 20-29 let, která nejsou denně užívána a mají perspektivu stát se historickým vozidlem po dovršení 30ti let stáří). Šíření přes online platformy (k 31. 8. 2021 363 aktivních členů). Zorganizován 1. Youngtimer sraz v Liberci – 10. 7. 2021 – akci navštívilo 50 automobilů vozidel mezi léty 1970 až 2000. Komise pravidelně vytváří videa pro plnění obsahu na YouTube kanálu za účelem prezentace FKHV.

 

9. Informace o testování a informačním systému FKHV

Přednesl J. Patočka.

 

Testování probíhá již plně přes Informační systém. Archiv dříve provedených testací je již téměř naplněn.

 

10. Informace o kartách FKHV

Přednesl J. Patočka

Stejně jako v roce 2020 a 2021 platí slevy na karty FKHV i v roce 2022. Seznam slev se možné najít na webu FKHV - https://www.fkhv.cz/karta-fkhv/. Vedle slev u AutoKelly, ACI či D.A.S přibyla například sleva u společnosti AutoNano, která ošetřuje automobily nanotechnologií nebo sleva u společnosti Tesla Hloubětín.

Pro vystavení karet na další rok je třeba zaslat seznam zájemců v průběhu března.

 

Členská schůze vzala na vědomí souhrnnou zprávu ze Shromáždění delegátů FKHV, dění v FKHV a zprávu jednotlivých komisí FKHV.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Členská schůze bere na vědomí Zprávu ze Shromáždění delegátů FKHV, a dění ve federaci, zprávy z komisí

31

0

0

Návrh byl schválen

 

11. Nadační fond pro veteránisty

Přednesl Jiří Patočka – s myšlenkou přišel v roce 2016 Václav Kafka již bylo schváleno v roce 2016 a následně řešeno v roce 2020 v důsledku pandemie COVID ale ke zřízení fondu nedošlo. J. Patočka se tak dotázal členů zda souhlasí s vytvořením nadačního fondu v roce 2022.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

1) Schválení vytvoření nadačního fondu v roce 2022

31

0

0

Návrh byl schválen


 

 

11. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz

Pan Jiří Patočka informoval, že stránky VCC ČR jsou průběžně aktualizovány. Zápisy z prezidií FKHV jsou postupně doplňovány, aktuální lze vždy najít na webu FKHV.

 

12. Kalendář akcí VCC ČR 2020

Pan Jiří Patočka informoval o kalendáři akci pro rok 2022. Vyzval kluby k zasílání informací o akcích přes web vcc-cr.cz, kde je k dispozici formulář k vyplnění přihlášené akce.

 

14. Diskuze

V rámci diskuze byl zmíněn zápis do TP silničních vozidel na základě testace na historickou původnost. Silniční vozidlo s testací je osvobozeno od emisí (vozidlo musí vjet do stanice, ale emise se neměří). Odpuštění dálničního poplatku pouze pro vozidla v registru historických vozidel, tedy vozidla na ZRZ.

Odpuštění ekopoplatku při dovozu vozidel – je nutné nejprve vozidlo přihlásit a poplatek zaplatit – až poté zažádat o navrácení poplatku.

 

15. Různé

P. Vávra ze Spolku Půldecky informoval o Movember Foundation – Gentlemansdrive celosvětové akce na podporu léčby rakoviny. V letošním roce se pojede v ČR tato jízda na Sychrov.

 

16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.

 

Předseda volební a návrhové komise L. Doležal přednesl návrh na usnesení. Návrh byl přijat. Usnesení viz příloha č. 1.

 

Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Výsledek

Návrh na usnesení schůze VCC ČR ze dne 26. 2. 2022

31

0

0

Návrh byl schválen

 

 

Schůze byla ukončena v 15.48 hod..

 

Zapsal: Jiří Patočka